fbpx

RODO

Zgodnie z obowiązkiem informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PRZEKOT Anna Zając, Opacie 128, 38-200 Jasło.
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

– telefonu: 730667717

– poczty elektronicznej: info@przekot.shop

– pisemnej na adres firmy: PrzeKot, Opacie 128, 38-200 Jasło

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów oraz obowiązków i zadań Administratora w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów:

 1. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy będącej podstawą współpracy pomiędzy PRZEKOT Anna Zając i Panią/Panem lub firmą, którą Pani/Pan reprezentuje lub z którą kontaktujemy się za Pani/Pana pośrednictwem, a w przypadku jej zawarciem – wykonania tej umowy,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez:
 3. administratora – jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z PrzeKot Anna Zając w związku z planowaną, istniejącą lub zakończoną współpracą,
 4. stronę trzecią – jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z  PrzeKot Anna Zając w charakterze pełnomocnika lub innego przedstawiciela tej strony trzeciej.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na ich zlecenie, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.
 •  Do odbiorców Pani/Pana danych osobowych zaliczają lub mogą zaliczać się: pracownicy i współpracownicy PrzeKot Anna Zając, dostawcy usług, pocztowych i kurierskich, inni profesjonalni doradcy

 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom PrzeKot Anna Zając, którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także – z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) – do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez PrzeKot Anna Zając narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
 • Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa podatkowego. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność  do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług.
 1.  Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 1.  PrzeKot Anna Zając będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez cały okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z rodzaju powierzonej sprawy
 1.  Podanie i umożliwienie PrzeKot Anna Zając przetwarzania Pani/Pana danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym (jest dobrowolne), ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i wykonania umowy.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pusty