fbpx

Regulamin przekot.shop

Regulamin Sklepu
informacje ogólne

Właścicielem Sklepu Internetowego jest
PrzeKot w Jaśle.
NIP: 6851552961 , REGON: 386306458

1.  Sklep Internetowy PrzeKot prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia na Produkty można składać wyłącznie za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem internetowym: www.przekot.shop („Sklep Internetowy”)

2. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wraz ze złożeniem prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia stają się one zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu („Zamawiający”).

3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Zamawiającego w chwili złożenia przez niego zamówienia.

4. Ceny zamieszczone przy oferowanym Produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita cena Produktu z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie na Formularzu Zamówienia wraz z podaniem całkowitego kosztu transakcji, tj. ceny Produktu i kosztu wysyłki.

5. Odcienie kolorów prezentowanych Produktów mogą odbiegać od tych, które widzą Państwo na ekranach monitorów. Jest to spowodowane mylną interpretacją barw kolorów przez karty graficzne i monitory. Reklamacje spowodowane powyższą różnicą nie będą uwzględniane.

Realizacja Zamówień

6. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia w systemie Sklepu Internetowego.

7. Wypełnienie Formularza Zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w Formularzu Zamówienia oraz nazwy hosta zamawiającego i godziny wysłania Formularza Zamówienia.

8. Wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia przez Zamawiającego stanowi złożenie PrzeKot oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na Formularzu Zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

10. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje automatycznie wygenerowany przez Sklep Internetowy e-mail ze szczegółami zamówienia, stanowiący jednocześnie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia.

11. Do zawarcia umowy między Zamawiającym a PrzeKot Kąpielowych dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia drogą mailową przez pracownika PrzeKot.

12. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

13. Zamawiający otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego na życzenie klienta faktura VAT.

14. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

– w przypadku zamówień płatnych przelewem

– z chwilą wpływu środków na konto PrzeKot,

– w przypadku zamówień za pobraniem w momencie skompletowania zamówienia przez PrzeKot

15. Płatność przelewem powinna być dokonana w tym samym dniu od złożenia zamówienia. Na konto firmy:

PrzeKot Anna Zając

87 1600 1462 1894 1591 4000 0001

po potwierdzeniu przez PrzeKot przyjęcia zamówienia do realizacji (pkt. 14 Regulaminu).

16. W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto PrzeKot zamawiający otrzymuje drogą mailową informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

17. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę Produktu.

18. Metody dostawy i koszty przesyłki:

InPost:
– Przedpłata 20zł

19. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto PrzeKot.

20. W przypadku, gdy w ciągu 4 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

21. PrzeKot informuje niezwłocznie o braku dostępności danego Produktu w magazynie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji danego zamówienia – wskazując jednocześnie o ile wydłużony jest czas realizacji danego zamówienia. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Brak ww. zgody Zamawiającego równoznaczny jest z całkowitą rezygnacją z zamówienia albo też z rezygnacją tylko z tej pozycji Produktu, którego niedostępność wydłuża czas realizacji całego zamówienia.

22. PrzeKot nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia PrzeKot niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

Zwroty

23. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania Produktu.

24. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

25. Zwracany Produkt należy odesłać w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zwracaną rzecz, wraz z paragonem zwróć do nas niezwłocznie na adres:
PrzeKot
Opacie 128
, 38-200 Jasło

26. Do zwracanych Produktów należy dołączyć dowód zakupu ( paragon/ faktura VAT) dane Zamawiającego oraz numer zamówienia. Należy również dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

27. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie z wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

28. Z uwagi na charakter zamawianego Produktu oraz w świetle postanowień  zwrot o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku produktu nieużywanego tj. nie noszącego widocznych śladów używania.  Towar należy odesłać w nienaruszonym stanie, z metkami i wraz z dowodem zakupu (paragon).  Przyjmujemy jedynie czyste, nieużywane produkty wolne od zapachów.

29Proszę spakować towar koniecznie w to samo pudełko, w którym został doręczony. Koszulka powinna być ułożona na płasko. Koszulki zapakowane w koperty zwykłe lub bąbelkowe nie zostaną przez nas odebrane i wrócą do nadawcy. Zniszczona koszulka nie będzie przyjęta do zwrotu/ wymiany, więc proszę zwrócić szczególną uwagę podczas jej pakowania.

30. Koszt przesyłki zwracanego produktu pokrywa Zamawiający.
Przesyłki przesłane za pobraniem oraz na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

31. W przypadku odstąpienia od umowy PrzeKot gwarantuje zwrot otrzymanych płatności za zakupiony produkt, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

32. PrzeKot zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

33. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności nie powodujący dodatkowych opłat.

34. W przypadku odrzucenia przyjęcia zwrotu z powodu nie spełnienia wymagań z pkt. 27,28,29 Regulaminu, osoba zwracająca Produkt zostanie poinformowana mailowo lub SMS o odrzuceniu, a Produkt zostanie odesłany na jej koszt.

35. W przypadku złożenia zamówienia i nieodebrania przesyłki zobowiązuje się Pan/Pani do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez adresata.

REKLAMACJE

Reklamacja powinna być złożona na formularzu.

Aby dokonać reklamacji produktu należy:

36. Wypełnić formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ

37. Bezpiecznie zapakowany towar wraz z adnotacją odnośnie wady produktu, danymi kontaktowymi i danymi do wysyłki oraz dowodem zakupu wysłać na adres:

PrzeKot

Opacie 128, 38-200 Jasło

Uprzejmie informujemy, że firmie PrzeKot przysługuje 5 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji oraz kolejne 5 dni roboczych na wysyłkę nowego produktu.

Jakie produkty nie podlegają reklamacji?

Naturalne zużywanie się koszulek. Uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie metki itp.), oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
Uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania koszulek niezgodnie z przeznaczeniem.

38. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dział Reklamacji w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami (oryginał dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny).

39. O pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu reklamacji zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową.

40. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe Zamawiającemu, według jego wyboru:
– wymiana na nowy Produkt
– zostanie zaoferowany inny dostępny w sklepie Produkt takiej samej jakości i przeznaczeniu.

Postanowienia Końcowe

41. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.przekot.shop, Sklepu Internetowego.

42. PrzeKot Kąpielowych zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw nabytych przez Zamawiającego. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie www.przekot.shop, Sklepu Internetowego.

43. PrzeKot nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które PrzeKot  nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.

44. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę PrzeKot w celu realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997r.

45. Wszystkie dane klientów podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, będą przechowywane w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. 54. W sprawach nieuregulowanych właściwe są przepisy Kodeksy cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

46. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

47. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie Polski Sąd Powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Powyższe dotyczy również sytuacji braku zgody jednej ze stron umowy sprzedaży na pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wskazanej według Regulaminu.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pusty